Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Attema-Witgoedservice, gevestigd aan Alpherwetering 103, 2741ml, te Waddinxveen. Tot stand gekomen  op 22 april 2015.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Attema-Witgoedservice:

Attema-Witgoedservice, gevestigd aan Alpherwetering 103, 2741ml, te Waddinxveen.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Dienst:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Attema-Witgoedservice voor of ten
behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium:

De financiele vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is
overeengekomen.

Koop op afstand:

De overeenkomst tussen de wederpartij en Attema-Witgoedservice, waarbij in het kader
van een door de Attema-Witgoedservice georganiseerd systeem voor verkoop op
afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een
of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere
communicatiemiddelen.

Opdracht:

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen Attema-Witgoedservice en de wederpartij.

Product:

Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en
Attema-Witgoedservice.

Wederpartij:

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen
en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Artikel 2 Werkingssfeer
 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Attema-Witgoedservice en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Attema-Witgoedservice, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Attema-Witgoedservice en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Attema-Witgoedservice zijn overeengekomen.
Artikel 3 Offertes
 1. Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.
 3. De offerte geldt zolang de voorraad strekt.
 4. Attema-Witgoedservice kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Attema-Witgoedservice daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Attema-Witgoedservice anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Attema-Witgoedservice niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Attema-Witgoedservice.
Artikel 5 Duur overeenkomst
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 6 Wijziging overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Attema-Witgoedservice de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. Attema-Witgoedservice zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiele, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Attema-Witgoedservice de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Attema-Witgoedservice daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Attema-Witgoedservice proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Attema-Witgoedservice zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Attema-Witgoedservice kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Attema-Witgoedservice zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
Artikel 7 Uitvoering overeenkomst
 1. Attema-Witgoedservice zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Attema-Witgoedservice heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Attema-Witgoedservice heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Attema-Witgoedservice het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Attema-Witgoedservice niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Attema-Witgoedservice het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Attema-Witgoedservice.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Attema-Witgoedservice het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 8 Honorarium
 1. Het Honorarium bestaat uit het overeengekomen uurtarief.
 2. Indien niet uitdrukkelijk een uurtarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Attema-Witgoedservice.
Artikel 9 Prijzen en tarieven
 1. De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Van alle bijkomende kosten zal Attema-Witgoedservice tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
Artikel 10 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
 1. Indien Attema-Witgoedservice bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Attema-Witgoedservice gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Attema-Witgoedservice het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  - de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Attema-Witgoedservice rustende verplichting ingevolge de wet;
  - de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  - Attema-Witgoedservice alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  - bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  - de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Attema-Witgoedservice rustende verplichting ingevolge de wet;
  - Attema-Witgoedservice alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  - bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 6. Attema-Witgoedservice zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Attema-Witgoedservice zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.
Artikel 11 Koop op afstand
 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.
 3. Ingeval van Koop op afstand heeft Attema-Witgoedservice het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Attema-Witgoedservice geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 5. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Attema-Witgoedservice het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
 6. Indien Attema-Witgoedservice niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Attema-Witgoedservice geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Attema-Witgoedservice in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagente lopen.
 7. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door Attema-Witgoedservice geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
 8. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
 9. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagenterug te zenden omdat de WederpartijAttema-Witgoedservice heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 10. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Attema-Witgoedservice uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 11. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Attema-Witgoedservice de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Attema-Witgoedservice uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Attema-Witgoedservice en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Attema-Witgoedservice. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 12. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
  - producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financielemarkt waarop Attema-Witgoedservice geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  - verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
  - hygienische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
  - producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  - producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  - producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  - producten van persoonlijke aard;
  - producten op maat gemaakt.
Artikel 12 Levering
 1. Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 3. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 4. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Attema-Witgoedservice de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.
 5. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 6. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 

Artikel 13 Leveringstermijnen
 1. De levering zal plaatsvinden binnen een door de Attema-Witgoedservice opgegeven termijn.
 2. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Attema-Witgoedservice gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Attema-Witgoedservice heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Attema-Witgoedservice schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Attema-Witgoedservice alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Attema-Witgoedservice zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Attema-Witgoedservice binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
Artikel 14 Uitvoeringstermijnen
 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Attema-Witgoedservice opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Attema-Witgoedservice gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Attema-Witgoedservice heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Attema-Witgoedservice schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Attema-Witgoedservice alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Attema-Witgoedservice zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Attema-Witgoedservice binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
Artikel 15 Risico-overgang
 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Attema-Witgoedservice.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.
 3. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Attema-Witgoedservice.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.
Artikel 16 Betaling
 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Attema-Witgoedservice aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem, factuur of acceptgiro.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Attema-Witgoedservice en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Attema-Witgoedservice en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Attema-Witgoedservice onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 17 Incassokosten
 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Attema-Witgoedservice recht van de Wederpartij op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 3. Attema-Witgoedservice heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Attema-Witgoedservice de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 4. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Attema-Witgoedservice in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van â‚¬ 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Attema-Witgoedservice in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Attema-Witgoedservice totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
Artikel 19 Opschorting
 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Attema-Witgoedservice het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Attema-Witgoedservice bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  - na het sluiten van de Overeenkomst Attema-Witgoedservice omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  - de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Attema-Witgoedservice kan worden gevergd.
 3. Attema-Witgoedservice behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Attema-Witgoedservice bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Attema-Witgoedservice bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  - na het sluiten van de Overeenkomst Attema-Witgoedservice omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  - de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  - door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Attema-Witgoedservice kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Attema-Witgoedservice kan worden gevergd;
  - de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  - de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  - de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Attema-Witgoedservice op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Attema-Witgoedservice de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Attema-Witgoedservice niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Attema-Witgoedservice geleden schade.
Artikel 21 Overmacht
 1. Een tekortkoming kan niet aan Attema-Witgoedservice of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Attema-Witgoedservice geen invloed kan uitoefenen en waardoor Attema-Witgoedservice niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Attema-Witgoedservice in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. Attema-Witgoedservice heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Attema-Witgoedservice zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Attema-Witgoedservice als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Attema-Witgoedservice zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Attema-Witgoedservice ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Attema-Witgoedservice gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 22 Garanties
 1. Ten aanzien van Producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 2 jaar, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 2. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Attema-Witgoedservice, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
Artikel 23 Aansprakelijkheid
 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Attema-Witgoedservice is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Attema-Witgoedservice.
 2. Attema-Witgoedservice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriele schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Attema-Witgoedservice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Attema-Witgoedservice is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Attema-Witgoedservice kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien Attema-Witgoedservice aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Attema-Witgoedservice beperkt tot het bedrag  tot maximaal eenmaal  het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Attema-Witgoedservice aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Attema-Witgoedservice overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De Wederpartij dient de schade waarvoor Attema-Witgoedservice aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Attema-Witgoedservice te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Attema-Witgoedservice vervalt binnen een jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
Artikel 24 Vrijwaring
 1. De Wederpartij vrijwaart Attema-Witgoedservice voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien Attema-Witgoedservice door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Attema-Witgoedservice zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Attema-Witgoedservice en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 25 Verjaringstermijn
 1. Voor alle vorderingen jegens Attema-Witgoedservice en de door Attema-Witgoedservice (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van een jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Attema-Witgoedservice ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.
Artikel 26  Intellectuele eigendom
 1. Attema-Witgoedservice behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Attema-Witgoedservice behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 27 Privacy
 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Attema-Witgoedservice verstrekt, zal Attema-Witgoedservice zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Attema-Witgoedservice mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Het is Attema-Witgoedservice niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Attema-Witgoedservice gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Attema-Witgoedservice zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Attema-Witgoedservice niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 5. De Wederpartij gaat akkoord dat Attema-Witgoedservice de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 6. Attema-Witgoedservice behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
Artikel 28 Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Attema-Witgoedservice partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.